Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓL SPECJALNYCH W ŚCINAWCE DOLNEJ 

W związku z pismem z Kuratorium Wrocławskiego kierowanego do wszystkich szkół województwa dolnośląskiego, dnia 14 maja 2019r. w sprawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe: ,,na temat obowiązku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania się w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.” Z dniem 16 maja 2019r zostały opracowane procedury, w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach wychowawczych, oraz zachowanie bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkól Specjalnych w Ścinawce Dolnej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz. 109)
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach, placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015r. poz. 1249)
Statut Zespołu Szkól Specjalnych w Ścinawce Dolnej: Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Gimnazjum.

PROCEDURY

 1. Procedura rozpoczynanie i zakończenie zajęć szkolnych
 2. Procedura pobyt  ucznia w szkole
 3. Procedura osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły
 4. Procedura stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej
 5. Procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego lub telefonicznego odebrania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego
 6. Procedura zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem
 7. Procedura wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych
 8. Procedura nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie
 9. Procedura postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 10. Procedura postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia.
 11. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel uzyskał informację, że wychowanek  dopuścił się czynu karalnego.
 12. Procedura postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów
 13. Procedura postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie
 14. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki.
 15. Zakres obowiązków pracowników szkoły, na wypadek krytycznych zdarzeń szkolnych

Pliki do pobrania