Szkoła podstawowa

Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniem w wieku 6-18/20 lat.

  • wychowawca I Etap Edukacyjny - p. Jolanta Kostyńska
  • wychowawca II Etap Edukacyjny- p. Aleksandra Mucha

W oddziałach klasowych może być od 6 do 8 uczniów.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia pobieranie nauki w szkole, na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje się nauczanie indywidualne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Zajęcia prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in.: logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant.

Zajęcia odbywają się w placówkach np. szkołach podstawowych a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku, w domu.

« powrót