Szkoła podstawowa

Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniem w wieku 6-18 lat.
Nauczanie składa się z jednego etapu:

  • wychowawcą klas I-III jest s. Klara Mariola Krupa
  • wychowawcą klas IV-VIII jest s. Emilia Agnieszka Piotrowska

W oddziałach klasowych może być od 6 do 8 uczniów (jeśli w klasie jest uczeń z autyzmem liczbę uczniów można obniżyć o 2).

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia pobieranie nauki w szkole, na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje się nauczanie indywidualne, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in.: logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w placówkach np. szkołach podstawowych a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku, w domu.

 

 

« powrót