Szkoła PDP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Przygotowuje ona młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) aktywnego dorosłego życia.

Nauka w szkole trwa trzy lata. Nie dłużej jednak niż do 24 roku życia.

Wychowawcą klas I-III  szkoły przysposabiającej do pracy jest p. Joanna Bielecka

Zapraszamy do aktualności