Usłysz mnie

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO DLA UCZNIA Z ASD W SZKOLE SPECJALNEJ

(własny program edukacyjny)

CEL KSZTAŁCENIA
Założeniem programu jest usystematyzowanie czasu spędzonego w szkole, nauczenie rozumienia prostych zasad, nauka dokonywania wyboru oraz wzbudzenie w uczniu z autyzmem motywacji do pracy tj;
-   nauka znaczenia określonych symboli PCS
-   wprowadzenie planu dnia
-   nauka korzystania z planu poprzez cieniowanie
-   wprowadzanie podplanów innych zajęć w szkole – terapia biofeedback
-   wprowadzenie systemu motywacyjnego
CELE GŁÓWNE
-   Wygaszanie trudnych zachowań .
-   Nauka rozumienia i akceptowania zasad panujących w trakcie zajęć szkolnych.
-   Umiejętność dokonywania wyboru aktywności i kolejności ich wykonywania.
CELE SZCZEGÓŁOWE
-   Uczeń czuje się bezpiecznie,
-   Uczeń rozumie zasady panujące na zajęciach w szkole
-   Uczeń wie jakie zadania będzie wykonywał i ile ich jest.
-   Uczeń korzysta z planu, odkleja symbole PCS przedstawiające wykonane zadanie.
-   Uczeń dokonuje wyboru aktywności
-   Uczeń dokonuje wyboru nagrody spośród  przygotowanych wcześniej symboli PCS na jaką zbiera żetony.
ADRESAT PROGRAMU
Program jest kierowany do ucznia z autyzmem z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, a autyzmem. Wykazuje on agresję wobec ludzi dodatkowo prezentuje trudne zachowania w postaci głośnego krzyku, płaczu, klaskania i tupania, wchodzenia pod stół, kładzenie się na podłodze.

Treści programowe Umiejętności Metody i formy pracy Pomoce

Przestrzeganie zasad panujących w klasie.

Poznawanie i przestrzeganie struktury dnia.

Wdrażanie do komunikowania się z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC – symbole PCS

Uczenie się dokonywania wyboru sposobu spędzania wolnego czasu

 Uczenie się posługiwania prostymi narzędziami  - nożyczki, pędzel taśma klejąca, narzędziem pisarskim, materiałami plastycznymi – klej, farby, plastelina, 

Identyfikuje symbol z komunikatem słownym i konkretnym zadaniem

Dokonuje wyboru aktywności i kolejności ich wykonywania

Dokonuje wyboru nagrody za dobrze wykonane zadania oraz panowanie nad zachowaniami trudnymi

Elementy metody Teacch
1. Plany dnia
2. Podplany
3. Tablica motywacyjna oparta na potrzebach ucznia

Elementy metody komunikacji alternatywnej AAC
1. Symbole PCS
2.Korzystanie z książki wyboru aktywności i kolejności zadań

Forma pracy: indywidualna

Konkrety
Plansze
Plan dnia
Podplany
Książki wyboru aktywności i kolejności działań
Tablica motywacyjna
Symbole PCS
Program Boardmaker Pro

 

Program EdWorld

Program realizowany będzie codziennie od poniedziałku do czwartku, będzie stałym elementem zajęć z uczniem.
Program zakłada wprowadzanie zmian w trakcie jego realizacji, m.in. zwiększanie ilości symboli PCS
Program opracowała: Monika Wdowiak

Załącznik nr 1
1.Wykaz symboli  PCS z Programu Boardmaker