Usprawnianie mowy AAC

Własny program edukacyjny
(Zawarty w Indywidualnych Programach Rewalidacyjno Wychowawczych )

Komunikacja ma moc sprawczą wobec rzeczywistości. Komunikacyjne kompetencje uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim dotyczą obszarów komunikacji niewerbalnej. Jest to ogół gestów i niewerbalnych komunikatów nadawanych jak i odbieranych przez ludzi informujących o stanie emocjonalnym, intencjach, oczekiwaniach, samopoczuciu itp. Komunikaty takie są nadawane i odbierane nieświadomie, ale mogą być także nadawane i odbierane świadomie.

CEL KSZTAŁECENIA
Założeniem programu jest wielorakie oddziaływanie na ucznia w celu podniesienia jego kompetencji komunikacyjnych, których nabycie pozwala na świadome stosowanie podstawowych funkcji komunikacji tj.:
- Przekazywanie informacji
- Wyrażanie emocji
- Wywieranie wpływu na odbiorcy
- Rozumienie odbieranego komunikatu
CELE GŁÓWNE
- Kształtowanie sposobów komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom ucznia.
- Kształtowanie sposobów komunikowania się
- Nauka komunikowania się w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczniów
CELE SZCZEGÓŁOWE
-  Uczeń rozumie mowę dorosłych
-  Uczeń poszerza zakres słownika biernego o nazwy przedmiotów (rzeczowniki)
-  Uczeń poszerza zakres języka biernego o nazywanie czynności dnia codziennego
-  Uczeń ujawnia chęć do komunikowania się z otoczeniem
-  Uczeń rozumie proste słowa wsparte znakiem języka migowego lub piktogramem
-  Uczeń rozumie kilka znaków języka migowego
a) Wstań
b) Usiądź
c) Chodź
d) Czekaj
e) Daj
f) To ja
g) Nie wolno
h) Toaleta
i) Jeść
j) Pić
k) Boli
l) To
- Uczeń posługuje się wyżej wymienionymi  znakami języka migowego
- Uczeń rozpoznaje i wskazuje piktogramy przedstawiające przedmioty

a) Piłka
b) Puzzle
c) klocki
d) Cukierek
e) Książka
- Uczeń rozpoznaje i wskazuje piktogramy przedstawiające czynności dnia codziennego

a) Jeść
b) Pić
c) Siedzieć przy stole
d) Iść do toalety

Inne:
a) Nie wolno
b) Ból
- Uczeń rozpoznaje i wskazuje piktogramy przedstawiające emocje

a) Smutny
b) Wesoły
c) Zły
- Uczeń dopasowuje piktogramy do komunikatów werbalnych
- Uczeń tworzy zrozumiałe komunikaty za pomocą znaków języka migowego lub wskazując piktogram i kieruje je do konkretnego odbiorcy.
ADRESACI PROGRAMU
Program kierowany jest do uczniów z orzeczeniem o głębokim stopniu niepełnosprawności, niemówiących, w tym jeden uczeń niesłyszący i słabowidzący.

Treści Umiejętności Metody i formy pracy Pomoce
Rozumie mowę dorosłych
Identyfikuje znak j. migowego ze komunikatem werbalnym
Identyfikuje piktogram ze słowem
Tworzy komunikaty korzystając z piktogramów lub znaków j. migowego
Rozumie odbierane komunikaty tworzone za pomocą znaków języka migowego lub piktogramów
Identyfikuje symbole obrazkowe z komunikatem werbalnym
Wyraża własne potrzeby za pomocą piktogramów lub znaków języka migowego
Rozumie komunikaty skierowane do niego za pomocą znaków j. migowego lub piktogramów
Elementy metod komunikacji alternatywnych:
1. konkrety połączone z prostymi komunikatami werbalnymi;
2. znaki języka migowego połączone z prostymi komunikatami werbalnymi
3. piktogramy połączone z prostymi komunikatami werbalnymi;
Gry dydaktyczne planszowe :
1.indywidulane karty do komunikacji;
2. dopasowywanie piktogramu do przedmiotu;
3. dopasowywanie piktogramu do gestu;
Forma pracy
Zindywidualizowana
rotacyjna

Tablica magnetyczna
Konkrety
Zdjęcia
Obrazki
Piktogramy
Znaki języka migowego

 

Program będzie realizowany codziennie.
Program będzie podlegał stałej obserwacji postępów uczniów, a wyniki zapisywane będą w Zeszycie Obserwacji.
Po upływie roku poddany zostanie ewaluacji polegającej na sprawdzeniu umiejętności komunikacyjnych ucznia wyuczonych podczas realizacji programu.
Program zakłada wprowadzanie zmian w trakcie jego realizacji.

Załącznik 1
Wykaz piktogramów


 

 

Wykaz znaków języka migowego:

To ja                                                  Czekaj

Usiądź                                               Chcę

Wstań                                                Toaleta

Chodź                                                Boli

Nie wolno                                          Pić

Daj                                                     Nie chcę

To                                                       Jeść

LITERATURA

1. 1. http://bosc.pzg.szczecin.pl/slownik.html?419&kontakt#home multimedialny słownik znaków języka migowego
2. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji” pod redakcją naukową Jacka J. Błeszyńskiego, wyd. Impuls, Kraków 2008
3. Piktogramy w edukacji dzieci autystycznych i niesłyszących. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej .Maria Podeszewska, Maria Piszczek

Program opracowała: mgr Monika Wdowiak