Zajęcia Rew. Wych.

Zajęcia te organizuje się dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Zajęcia te mogą być organizowane w zespołach lub indywidualnie.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują przede wszystkim:

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika;
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika;
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
  • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika, oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności.

W jednym zespole rewalidacyjno-wychowawczych może być od 2 do 4 uczniów. Pozwala to na zindywidualizowaną pracę w zespole oraz umożliwia stworzenia atmosfery rodzinnej i bezpiecznej dla uczestników zajęć.

Aktualnie w szkole działają trzy zespoły rewalidacyjno-wychowawcze,których

wychowawcami są: p. Gabriela Czub, p. Edyta Dudek, p. Monika Wdowiak.