Zespół Szkół Specjalnych

W skład ZESPOŁU wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA  im. Zelii i Ludwika Martin,

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY im. Zelii i Ludwika Martin.

Są to szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Prowadzone są takżeZAJĘCIA  REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Organem prowadzącym szkoły jest

Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

z siedzibą główną  w Podkowie Leśnej k. Warszawy.

Uczniami szkoły są wychowankowie

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Ścinawce Dolnej,

przy której szkoła funkcjonuje oraz dzieci i młodzież dojeżdzające  z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Szkoły są wpisane do rejestru szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.

Celem edukacyjnym szkoły jest rozwijanie autonomii dziecka niepełnosprawnego w ramach posiadanych przez niego możliwości, tak aby:

 • mógł porozumiewać się z otoczeniem werbalnie lub pozawerbalnie,
 • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 • był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności,
 • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi.

Cele wychowawcze

Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki,

w szczególności - na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Poszanowanie godności osobowej dzieci,

potrzebujących szczególnego wsparcia ma stanowić podstawową zasadę działania nauczycieli, opiekunów oraz innych pracowników szkoły.

Zadaniem szkoły jest:

 • tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • realizowanie indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem podstawy programowej oraz psychofizycznego rozwoju ucznia,
 • wypracowanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na jej podstawie wytyczania bądź korygowania indywidualnego programu edukacyjnego
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania,
 • pisania, jak również elementarnych umiejętności i wiadomości matematycznych oraz przyrodniczych,
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą,
 • budzenie chęci pomocy innym,
 • umożliwienie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności,
 • przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
 • przybliżanie tradycji i obyczajów lokalowych, narodowych, religijnych,
 • umożliwienie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowań, szacunku i poszanowania przyrody,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • udzielenie uczniom pomocy rehabilitacyjnej, logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej itp.

 

zobacz także

« powrót

Pliki do pobrania